Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler


Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler

Vooraf: we moeten goed beseffen dat we mensen, medewerkers, niet kunnen motiveren, maar wel hun motivatie kunnen beïnvloeden. Motivatie kan je zien als de energie waarmee we bewegen, het is de drijfveer voor het gedrag dat mensen laten zien.

Hoewel Victor Vroom al in 1964 met zijn Verwachtingstheorie kwam, is deze nog steeds valide.

De verwachtingstheorie van Vroom is gebaseerd op drie factoren: succesverwachting, instrumentaliteit en valentie.

Succesverwachting of expectancy
Zal het mij lukken om mijn doel te bereiken?
In de veranderkunde weten we dat wanneer een medewerker denkt dat hij een nieuwe werkwijze niet aankan, hij direct in de weerstand zal schieten. Willen wij de motivatie van een medewerker positief beïnvloeden op het gebied van succesverwachting, dan kunnen we drie dingen concreet doen:

  • zorgen dat de medewerker competent is, zodat hij de prestatie kan verrichten. Zo nodig moeten we de medewerker opleiden of trainen, trainen on the job.
  • zorgen dat de medewerker over de middelen kan beschikken die horen bij het verrichten van de werkzaamheden
  • de medewerker door de leidinggevende of seniormedewerker laten ondersteunen met coaching en motivatie.

Instrumentaliteit van het gedrag (instrumentality)
Levert het gedrag een beloning op?
Hierbij wordt uitgegaan van de calculerende mens: what’s in it for me of voor wat, hoort wat.
De instrumentaliteit van het gedrag kunnen we concreet beïnvloeden door beloning.
Bij beloning kan je denken aan beloning in geld, werkt zeker, maar we weten ook dat het effect van belonen in geld kortdurend is. Bij belonen kan je ook denken aan opleiding, training, promotie, (financiële) regelruimte, verlof, maar ook een oprecht bedankje of een schouderklop.

Valentie van de beloning of valence
Hoe waardevol vind ik de beloning?
Bij valentie van de beloning moet je goed bedenken dat dit maatwerk is. Wordt de ene medewerker blij van een bonus, zal de andere medewerker blij worden van de mogelijkheid om eindelijk die training te mogen gaan volgen.

Motivatie volgens Vroom bestaat uit de formule: E x I x V = Expectancy x Instrumentality x Valence.
Drie wetmatigheden (hypotheses) liggen hieraan ten grondslag:

  • naar mate de inspanningen toenemen, zullen de prestaties worden verbeterd
  • naar mate de prestaties beter zijn, zal dat leiden tot een hogere beloning
  • naar mate de beloning hoger ligt, zal de tevredenheid van de medewerker toenemen

Tegelijkertijd, voor de rekenaars onder ons: is één van deze factoren nul, dan ontbreekt de motivatie om een bepaald doel na te streven.

Porter en Lawler voegden later nog een tweetal aspecten aan het model toe. Zij stelden dat de vaardigheden die iemand bezit om het gekozen gedragsalternatief uit te voeren van invloed is op motivatie, als ook de invloed van de taakopvatting van de betrokkene en wijze waarop taakstellingen met de leidinggevende zijn overeengekomen.

De verwachtingstheorie moedigt managers aan vragen te stellen over de factoren waardoor individuele werknemers worden gemotiveerd. Gezocht moet worden naar een optimale aansluiting tussen de verwachtingen van het individu en de aard van de arbeidssituatie. Vooral het verband tussen inspanning, prestatie en beloning moet daarbij helpen.

Bronnen

  • Kluytmans, F., Leerboek personeelsmanagement, Wolters Noordhoff, Houten, 2005, pag. 244-246
  • Tissen, R. J., et al, Motivatie in de kenniseconomie: impasse door gebrek aan passie?, Tijdschrift voor HRM (1)
Wil je meer leren over motivatie?
Voorbeeld op 'Onderdeel opleiding Middle Management - klik hierVoorbeeld op 'Praktijkcase veranderen' - klik hier

 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Mensen veranderen

  De titel ‘Mensen veranderen’ kan op twee manieren worden uitgelegd: mensen veranderen en ontwikkelen zich door wat ze meemaken, maar mensen veranderen ook andere mensen. Rondom veranderen is een complete industrie ontstaan van professionals die allerhande theorieën en interventies hebben ontwikkeld. Deze theorieën zijn beschreven in diverse boeken, maar

Q&A Belonen

  De beloning voor geleverde arbeid kan vele vormen aannemen. Van een kaal salaris tot winstdelingen. Van prestatiebeloning tot ploegentoeslag. Van minimumloon tot 13e maand. De hoogte van beloningen komt in ons land meestal niet zomaar uit de lucht vallen.Natuurlijk is een en ander keurig ingebed in beloningstrukturen, salarisschalen, funktiewaarderingssystem

Aanvullende artikelen

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

In het bedrijfsleven en bij de overheid worden regelmatig verandertrajecten uitgevoerd om klantgerichter te werken of de waardepropositie te optimaliseren. Door de intrinsieke motivatie van de individuele medewerkers aan te spreken kan deze verandering sneller worden gerealiseerd en kunnen de resultaten beter beklijven. In dit artikel laten we zien waarom

Verzekerd van betrokkenheid?

Het artikel betreft een theoretisch kader van het afstudeeronderzoek van Eline Hamberg met als titel ‘Verzekerd van betrokkenheid?’. Betrokkenheid is te definiëren als: betrokken medewerkers hebben hart voor hun organisatie, voelen diepe verbinding met hun organisatie en staan achter de doelen en waarden, waardoor de prestaties van een organisatie positief

Een motiverende werksituatie

Literatuuronderzoek, als onderdeel van een mastersthesis, naar de factoren van een motiverende werksituatie binnen overheidsorganisaties De auteur heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd naar factoren voor een motiverende werksituatie die het management als aanvullend veranderinstrument kan gebruiken bij een organisatieontwikkeling. De literatuur beperkt zich tot de factoren voor een motiverende werksituatie. Het

Motivatie, werk & omgeving

De rol van de fysieke werkomgeving binnen arbeidsmotivatietheorieën A happy worker is a productive worker Deze slogan drukt de veronderstelling uit dat de tevreden werknemers goede arbeidsprestaties leveren. Wie zich verdiept in de literatuur over arbeid en productiviteit komt al snel de begrippen arbeidsmotivatie en arbeidstevredenheid tegen. Populair zijn de

Tools om zelf toe te passen

Tool voor motivatiemodel Vroom

Deze tool is gebaseerd op het motivatiemodel van Vroom, Porter en Lawler. Gebruik deze tool, om bij voorkeur samen met de medewerker of collega, de succesverwachting, de instrumentaliteit van het gedrag en valentie van de beloning voor het leveren van een bepaalde prestatie in kaart te brengen. Zet een taak

Voorbeeld op 'Onderdeel opleiding Middle Management - klik hier