BART

model_bart

 

De leiding van bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe markten, nieuwe producten, nieuwe technologieën of combinaties hiervan, kunnen dit het beste projectmatig aanpakken. Voor een directie is het van belang te weten wat ze krijgen, wanneer ze het krijgen en hoeveel het oplevert.

Het model BART helpt bij het beantwoorden van deze vragen.

De afkorting BART staat voor budget, activiteiten, resources en tijd.

 

1. Budget

Een budget kunnen we opsplitsen in kosten en opbrengsten. Met betrekking tot de kostenzijde is er meestal voldoende informatie voor handen om een realistisch inschatting te kunnen maken. Alle kosten moeten aan het project worden toegerekend. Niet alleen de out-of-the-pocket kosten, maar ook uren van de eigen medewerkers (uren x intern tarief).

De opbrengsten inschatten is vaak een uitdaging. Toch moeten we hierbij een inschatting maken en die zo goed als mogelijk beargumenteren. Zonder een goede afweging tussen kosten en opbrengsten kan een project niet van start.

2. Activiteiten

Om de doelstellingen van een project te kunnen realiseren moeten we activiteiten uitvoeren. Het is zaak deze activiteiten zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. Een project wordt zonodig opgesplitst in deelprojecten, deelprojecten in hoofdactiviteiten en hoofdactiviteiten in activiteiten. Onderlinge afhankelijkheden van activiteiten moeten worden benoemd (bijvoorbeeld: activiteit x kan pas starten wanneer activiteit y is afgerond).

3. Resources

Per activiteit stellen we vast welke middelen nodig zijn: mensen, materialen, apparatuur, ruimten enzovoorts. Alle middelen worden uitgedrukt in euro’s, de bedragen worden opgeteld en geconfronteerd met de oorspronkelijke begroting.

4. Tijd

Aan iedere activiteit wordt tijd gekoppeld: aanvang, einde en doorlooptijd. De activiteiten met de bijbehorende tijd wordt toegekend aan mensen. De optelsom van de tijd die aan alle activiteiten is gekoppeld bepaalt het kritische pad van het project.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Basisboek projectmanagement

  Dit boek is geschreven voor iedereen die op een praktische manier kennis wil maken met projectmanagement. Het is primair bedoeld voor gebruik in het hoger onderwijs. De inhoud is gebaseerd op de recente inzichten en opvattingen over projectmanagement. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende soorten projecten:  Persoonlijk project,

Posted in Projectmanagement | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Basisboek projectmanagement

Strategisch management

‘Strategisch management’ is geschreven voor studenten en managers die zich verder willen verdiepen in het vakgebied strategie. Eppink beschrijft op een duidelijke en overzichtelijke wijze de stappen die een organisatie kan nemen om tot een succesvolle strategie te komen. Na een analyse van de huidige situatie moet de manager vragen

Posted in Leiderschap en management, Marketingmanagement, Ondernemerschap, Projectmanagement, Strategisch management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Strategisch management
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen